Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van My Garden My Home, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Struikenlei 18 2900 Schoten België, BTW BE 0763.611.912 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Door het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van My Garden My home  aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door My Garden My Home aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. Alle artikelen worden door My Garden My Home verzonden, ophalen ter plaatse is niet mogelijk. Voor deze verzending worden kosten aangerekend. Deze worden hier onder vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden My Garden My Home niet. My Garden My Home is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. My Garden My Home is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door My Garden My Home. My Garden My Home kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

My Garden My Home behoudt zich het recht voor om de aangeboden service op de webpagina of de producten die daar getoond worden (inclusief relevante details en prijzen) zonder berichtgeving terug te trekken of aan te passen.

Artikel 4: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland.

De levering gebeurt door bPost, DHL of een andere pakjesdienst en hiervoor betaalt de Klant additionele kosten, zoals vermeld in de bestelprocedure.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan My Garden My Home.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door My Garden My Home was geboden.

Artikel 5: Verzendkosten en geschatte timing 

Producten worden enkel verzonden binnen België – tegen een vast tarief van 7 Euro BTW inclusief en naar Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland – tegen een vast tarief van 17 euro BTW inclusief.  Voor bestellingen vanaf 100 euro worden geen verzendingskosten aangerekend.

Geschatte verzendtijd: bestellingen worden verzonden binnen de 2 werkdagen volgend op de dag dat u de bestelling plaatste, tenzij het bestelde artikel niet op voorraad is, in welk geval wij u zullen contacteren om u een geschatte levertijd mee te delen. Mocht de extra levertijd niet aanvaardbaar zijn, mag u de bestelling steeds kosteloos annuleren.

Geschatte levertijd: de levering van de goederen gebeurt in België steeds de eerste werkdag volgend op de dag van verzending. Voor Nederland, Frankrijk, Luxemburg en Duitsland kan dat iets langer duren. Met andere woorden, wat u vandaag besteld, ontvangt u overmorgen tenzij er tussen de dag van bestelling en de dag van verzending een weekend of feestdag valt, of zoals hoger vermeld een artikel niet voorradig zou zijn. Voor Nederland kan de levering iets langer duren.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van My Garden My Home.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van My Garden My Home te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 Artikel 7: Herroepingsrecht

 De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij My Garden My Home.

De koper dient de aangekochte goederen onmiddellijk in ontvangst te nemen en na te kijken. Klachten wegens zichtbare gebreken worden dan ook niet meer aanvaard de volgende dag na levering. Klachten wegens onzichtbare gebreken worden enkel aanvaard binnen de 8 dagen na levering en voor zover de goederen niet in gebruik zijn genomen.

In geval van betwisting zijn naar keuze van My Garden My Home de rechtbanken van Antwerpen en/of de woonplaats van verweerder bevoegd.

Indien de klant van zijn aankoop wenst af te zien, kan deze ons dit melden binnen een termijn van 14 dagen na de levering.

Vervolgens heeft de klant 14 dagen de tijd om de aankoop terug te zenden. De kost van deze retourzending wordt gedragen door de klant.

Wij vragen om de goederen in hun originele verpakking en in nieuwe staat terug te zenden. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Zodra wij de goederen ontvangen hebben, storten wij u het aankoopbedrag en de verzendingskosten terug.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant My Garden My Home, Struikenlei 18, 2900 Schoten, info@mygardenmyhome.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of per e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen..

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de My Garden My Home en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan My Garden My Home.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant My Garden My Home zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.